Αξιολογήσεις

Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών με πολλές πιθανές αιτίες και συμπτώματα η έγκυρη διαγνωστική προσέγγιση αξιοποιεί ποικίλα διαγνωστικά εργαλεία καθώς και την κλινική παρατήρηση. Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών πραγματοποιείται με τη χορήγηση σταθμισμένων και έγκυρων διαγνωστικών τεστ. Στόχος της μαθησιακής αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών και η έναρξη προγραμματος παρέμβασης.

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΕΣΤ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
  • ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 5-9 ετών (υπό προϋποθέσεις και σε μεγαλύτερα παιδιά)
  • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 90 λεπτά
  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΝ: Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης
  • ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΝΑΙ

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Εξετάζει πέντε βασικές κατηγορίες ικανοτήτων που αφορούν τη νοητική λειτουργία, τη μνήμη ακολουθιών, την ικανότητα ολοκλήρωσης παραστάσεων, τη γραφοφωνολογική ενημερότητα και τη τη νευροψυχολογική ωριμότητα, ενώ αποτελείται από 14 υποκλίμακες που αξιολογούν τις ειδικότερες δεξιότητες ( όπως λεξιλόγιο, αντιγραφή, ακουστική και οπτική μνήμη, ακουστική και οπτική διάκριση, οπτικοκινητικός συντονισμός, εγκατάσταση πλευρίωσης, κά) . Το ΑθΗΝΑ Τεστ δίνει τελικά μια ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού καθώς και τη δυνατότητα να αξιολογηθούν σύμφωνα με την αναπτυξιακή ηλικία που αναλογούν.

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια/χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο.

Είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη δεδομένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αξιολογητικές ανάγκες παιδιών Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου που προσέρχονται με αίτημα τις δυσκολίες στη μαθησιακή επίδοση.

Ένα μεγάλο ποσοστό των περιστατικών αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλωσσική ανάπτυξη η οποία συχνά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή επίδοση και τη γνωστική εξέλιξη.

Η ανάγκη διαφοροδιάγνωσης των γλωσσικών δυσκολιών από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές είναι προτεραιότητα του ειδικού.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του ΠΛΑΣΗ, σε συνδυασμό με άλλα αξιολογητικά εργαλεία επιτρέπουν στον ειδικό να επιλέξει τις καταλληλότερες θεραπευτικές τεχνικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού.

Η διαγνωστική σειρά Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ , αποτελεί διαγνωστική προσέγγιση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο λόγο – δυσλεξίας , καταγράφοντας με ακρίβεια τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι δυσχέρειες στα τέσσερα βασικά επίπεδα γλωσσικής καλλιέργειας: το φωνολογικό, το μορφολογικό, το συντακτικό και το σημαντικό.

Απευθύνεται σε παιδιά των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των 3 τάξεων του Γυμνασίου.

Αποτελείται από 8 τομείς: Ιστορικό, Ανάγνωση, Γραφή, Οπτική διάκριση, Ακουστική Διάκριση, Συγκέντρωση προσοχής, Πλευρίωση και Νοημοσύνη, οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από 10 τεστ και ένα ερωτηματολόγιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: