Αξιολογήσεις

Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών με πολλές πιθανές αιτίες και συμπτώματα η έγκυρη διαγνωστική προσέγγιση αξιοποιεί ποικίλα διαγνωστικά εργαλεία καθώς και την κλινική παρατήρηση. Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών πραγματοποιείται με τη χορήγηση σταθμισμένων και έγκυρων διαγνωστικών τεστ. Στόχος της μαθησιακής αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών και η έναρξη προγραμματος παρέμβασης.

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΕΣΤ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
  • ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 5-9 ετών (υπό προϋποθέσεις και σε μεγαλύτερα παιδιά)
  • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 90 λεπτά
  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΝ: Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης
  • ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΝΑΙ

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Εξετάζει πέντε βασικές κατηγορίες ικανοτήτων που αφορούν τη νοητική λειτουργία, τη μνήμη ακολουθιών, την ικανότητα ολοκλήρωσης παραστάσεων, τη γραφοφωνολογική ενημερότητα και τη τη νευροψυχολογική ωριμότητα, ενώ αποτελείται από 14 υποκλίμακες που αξιολογούν τις ειδικότερες δεξιότητες ( όπως λεξιλόγιο, αντιγραφή, ακουστική και οπτική μνήμη, ακουστική και οπτική διάκριση, οπτικοκινητικός συντονισμός, εγκατάσταση πλευρίωσης, κά) . Το ΑθΗΝΑ Τεστ δίνει τελικά μια ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού καθώς και τη δυνατότητα να αξιολογηθούν σύμφωνα με την αναπτυξιακή ηλικία που αναλογούν.

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια/χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο.

Είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη δεδομένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αξιολογητικές ανάγκες παιδιών Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου που προσέρχονται με αίτημα τις δυσκολίες στη μαθησιακή επίδοση.

Ένα μεγάλο ποσοστό των περιστατικών αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλωσσική ανάπτυξη η οποία συχνά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή επίδοση και τη γνωστική εξέλιξη.

Η ανάγκη διαφοροδιάγνωσης των γλωσσικών δυσκολιών από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές είναι προτεραιότητα του ειδικού.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του ΠΛΑΣΗ, σε συνδυασμό με άλλα αξιολογητικά εργαλεία επιτρέπουν στον ειδικό να επιλέξει τις καταλληλότερες θεραπευτικές τεχνικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού.

Η διαγνωστική σειρά Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ , αποτελεί διαγνωστική προσέγγιση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο λόγο – δυσλεξίας , καταγράφοντας με ακρίβεια τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι δυσχέρειες στα τέσσερα βασικά επίπεδα γλωσσικής καλλιέργειας: το φωνολογικό, το μορφολογικό, το συντακτικό και το σημαντικό.

Απευθύνεται σε παιδιά των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των 3 τάξεων του Γυμνασίου.

Αποτελείται από 8 τομείς: Ιστορικό, Ανάγνωση, Γραφή, Οπτική διάκριση, Ακουστική Διάκριση, Συγκέντρωση προσοχής, Πλευρίωση και Νοημοσύνη, οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από 10 τεστ και ένα ερωτηματολόγιο.

Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο ελληνικό, σταθμισμένο τεστ για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα Ανιχνευτικό Τεστ το οποίο εντοπίζει έγκαιρα τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο Προληπτικό Τεστ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5,5 – 6 ετών, τα οποία θα πάνε στην Α’ τάξη Δημοτικού, την επόμενη χρονιά.

Το τεστ Σχολικής Ετοιμότητας αξιολογεί τους παρακάτω τομείς:

Α’ μέρος: Το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας αξιολογεί τη κριτική ικανότητα (κρίση), τις γλωσσικές αναλογίες, την αφαιρετική σκέψη (μαθηματικά), τον οπτικοκινητικό συντονισμό (γραφή), την οπτική αντίληψη (ανάγνωση), την αδρή κινητικότητα (γυμναστική), τις ακολουθίες (γραπτή έκφραση).

Β΄ μέρος: Υπερκινητικότητα– διάσπαση προσοχής:

Στην αξιολόγηση της συγκέντρωσης προσοχής – υπερκινητικότητας συγκεντρώνονται πληροφορίες, από τον γονέα και το νηπιαγωγό, σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης προσοχής και κινητικότητας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται στον χώρο του σχολείου, μόνος του ή με άλλους συμμαθητές. Η συγκέντρωση των πληροφοριών γίνεται με τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου τόσο από τους γονείς του παιδιού όσο και από τη νηπιαγωγό του.

Γ΄ μέρος: Συμπεριφορά κατά την εξέταση:

Κατά τη διάρκεια της χορήγησης της δοκιμασίας και της συνεργασίας με το παιδί παρατηρούνται χαρακτηριστικά όπως εάν είναι ευδιάθετος, ήσυχος, εάν συνεργάστηκε με προθυμία και αν δουλεύει γρήγορα και μεθοδικά.

Τι αξιολογεί η σχολική ετοιμότητα;

Κάθε μέρος αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά και όλες μαζί εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε σχολική ετοιμότητα του παιδιού. Η μαθησιακή ικανότητα δεν είναι μία μόνιμη ικανότητα, αλλά μια σύνθετη λειτουργία, η οποία αποτελείται από πολλές επιμέρους ικανότητες. Θα πρέπει λοιπόν το τεστ να περιλαμβάνει επιμέρους κλίμακες που θα αξιολογήσουν αυτές τις πολλές και διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες όλες μαζί θα μας δείχνουν την ικανότητα του παιδιού να παρακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα με επιτυχία.

Πότε μπορώ να κάνω το ΑΤΕΣΤ;

Ιδανικός χρόνος θεωρείται ο Απρίλιος, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύντομης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά που πιθανόν να χρειάζονται καλύτερη προετοιμασία. Με το Α’ΤΕΣΤ, μπορούμε να εντοπίσουμε πρώιμα ανησυχητικά σημάδια μαθησιακών δυσκολιών (δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσλεξία κ.α.), οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, στη γραφή, στην προσοχή και στη συμπεριφορά. Καταστάσεις δηλαδή, που μπορούν να προληφθούν εάν οι γονείς είχαν την κατάλληλη ενημέρωση και η διάγνωση τους είχε γίνει έγκαιρα.

Ποιοι χορηγούν το τεστ Σχολικής Ετοιμότητας;

Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α’ΤΕΣΤ οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στον τρόπο χορήγησής του και βαθμολόγησης των αποτελεσμάτων του τεστ και έχουν λάβει την ανάλογη έγκριση.

Αποτελέσματα του ΑΤΕΣΤ:

Κάθε παιδί που εξετάζεται με την ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α’ΤΕΣΤ, του χορηγείται η αναφορά αποτελεσμάτων. Πρόκειται για μία τρισέλιδη αναφορά που καταγράφονται όλες οι ικανότητες του παιδιού, ανά τομέα. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιές ικανότητες ένα παιδί είναι στα φυσιολογικά όρια για την ηλικία του, σε ποιες μπορεί να χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και σε ποιες ίσως χρειάζεται να το παραπέμψουν σε κάποιον Ειδικό, προκειμένου να τους καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνουν.

Για να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας εξετάστηκε στη σχολική ετοιμότητα του Α’ΤΕΣΤ:

Η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Οι γονείς είναι απολύτως βέβαιοι ότι έγινε το Α’ΤΕΣΤ στο παιδί τους, μόνο όταν παραλάβουν την αυτοματοποιημένη αναφορά, στο τέλος της εξέτασης. Τα αποτελέσματα πιστοποιούνται πάντα με την έγγραφη αναφορά του πιστοποιημένου επιστήμονα που χορηγεί το εν λόγω τεστ και είναι έγκυρα.

Πόσο διαρκεί η χορήγηση του τεστ Σχολικής ετοιμότητας;

Η χορήγηση του τεστ στο παιδί μπορεί να διαρκέσει 30΄, η συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων σχετικά με τη διάσπαση – υπερκινητικότητα του παιδιού διαρκεί το μέγιστο 5΄και ακολουθεί μία δεύτερη συνάντηση με τους γονείς, όπου τους ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του τεστ και δίνονται οι ανάλογες κατευθυντήριες συμβουλές από τον Ειδικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: