Η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να ανταποκριθεί στις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει δεξιότητες όπως το να ακολουθεί το παιδί οδηγίες, να συνεργάζεται με άλλους και να εκφράζεται αποτελεσματικά. Περιλαμβάνει επίσης τη σωματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, όπως τις δεξιότητες λεπτής κίνησης, το εύρος προσοχής και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 

 

Συνεπώς με  τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε την ωριμότητα του κάθε παιδιού σε συναισθηματικό, κοινωνικό, γνωστικό, γλωσσικό και κινητικό επίπεδο και ως εκ τούτου για να είναι ένα παιδί έτοιμο να μεταβεί από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό δεν θα πρέπει η ηλικία του τα αποτελεί το μόνο κριτήριο αλλά θα  πρέπει να έχουν  κατακτηθεί βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης. 

 

Για να διαπιστωθεί αν ένα παιδί είναι έτοιμο να μεταβεί στο Δημοτικό πρέπει να αξιολογηθεί από διεπιστημονική ομάδα με τη χρήση συγκεκριμένων αξιολογικών εργαλείων. Το πλέον αξιόπιστο εξ αυτών είναι το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό, σταθμισμένο, προληπτικό και ανιχνευτικό τεστ το οποίο εντοπίζει έγκαιρα τις μαθησιακές δυσκολίες με απλό και ευχάριστο τρόπο και αξιολογεί τη κριτική ικανότητα, την υπερκινητικότητα – διάσπαση προσοχής καθώς και τη συμπεριφορά κατά την εξέταση. 

 

Με την ολοκλήρωση της σύντομης δοκιμασίας από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του τεστ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στον τρόπο χορήγησής του και στη βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων και έχουν λάβει την ανάλογη έγκριση, διαπιστώνεται η ικανότητα του παιδιού να παρακολουθήσει  το σχολικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς με επιτυχία ή το αν χρειάζεται να επαναλάβει την τάξη του Νηπιαγωγείου. 

 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση αναγκαιότητας επανάληψης της τάξης λόγω επιβεβαιωμένων διαταραχών, από μόνη της η επαναφοίτηση δεν αποτελεί βοήθεια για το παιδί και δεν συμβάλλει στην  αντιμετώπιση των διαταραχών καθώς η σχολική ετοιμότητα «απαιτεί» πρόσθετη υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Συνολικά, η βελτίωση της σχολικής ετοιμότητας στη λογοθεραπεία «επιβάλλει» μια συνδυαστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε παιδιού.